OM IDÉRIKET  – där idéer föds och drömmar förverkligas.

Lite vid sidan om de stora byggprojekten i centrala Umeå pågår en febril verksamhet i Umeås landsbygd. Många tusentals ideella arbetstimmar läggs ner för att förgylla vardagen, bevara kulturarvet, utveckla det lokala näringslivet och skapa en något lite bättre värld att leva i. I de 6 kommunerna som utgör Umeåregionen finns många idérika människor som har mer än goda idéer, de har också  förmågan genomföra sina drömmar.

Vi vill göra dessa projekt synliga för en större allmänhet.

Janne Paulsson och Ann Klefbohm, så heter vi som jobbar med Idériket. Du når oss enklast via epost janne.paulsson@telia.com och ann@basemedianorr.se

Fakta och bakgrund om Idériket

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening: ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

I varje område finns ett Leaderkontor som styrs av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor, en så kallad LAG-grupp (Local Action Group). LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi. Det är LAG-gruppen som väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategi som gäller för området.

URnäras LAG-grupp består av tre personer från var och en av de 6 kommunerna inom Umeåregionen, varav en vardera från offentlig-, privat- respektive ideell sektor (totalt 18 personer, med vardera en ersättare).  Leader URnära är både en ideell förening och ett Leaderområde i södra Västerbotten, som omfattar Umeåregionens sex kommuner: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

URnära beviljar projektmedel för utveckling av landsbygden och kranskommunernas tätorter. All utveckling bygger på Umeåregionens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Projektmedlen finansieras av Umeåregionens kommuner och EU via jordbruksverket samt av projektdeltagarnas ideell arbetsinsats.

URnära har sitt verksamhetskontor i Vännäs. Lena Carneland och Lovisa Carneland finns där och nås enklast via epost info@urnara.se  Leader URnäras LAG-grupp är tillika föreningens styrelse.

Idériket har tillkommit för ge allmänheten en samlad bild av de i URnära ingående projekten.

Vision

Idériket vill vara ett forum och en plattform för landsbygdsprojekt i Umeåregionen. En plattform som lockar till besök, till idéutveckling och presenterar goda förebilder samt visar på möjligheten att förverkliga sina drömmar.

Idériket ska bidra till ökade insatser för att utveckla boende- natur och kulturmiljöer inom Umeåregionens landsbygd.

Syfte

Att presentera de i Leader URnära ingående projekten på ett för läsaren attraktivt sätt.Att visa på unika boende-, natur, och kulturmiljöer inom Umeåregionens landsbygd.Att skapa en kontaktyta som positivt kan stärka samverkan och samarbete över kommungränserna både under och efter nuvarande strukturfondsperiod.